Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นางสหนันท์  ปัญญา หัวหน้างานวิชาการ  และนายวิทวัส ยะมัง หัวหน้างานหลักสูตรฯ  มอบรายงานการจัดการศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แก่นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  เนื่องในโอกาสติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ณ สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมฯบ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นางสหนันท์ ปัญญา หัวหน้างานวิชาการ และนายวิทวัส ยะมัง หัวหน้างานหลักสูตรฯ มอบรายงานการจัดการศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แก่นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เนื่องในโอกาสติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือณ สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมฯบ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
VTR Project 2.mp4

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image