ข้อมูลบุคคลากร

เจ้าหน้าที่ - ลูกจ้าง

นางสาวภัทราภา แสนพันนา
นางสาวภัทราภา แสนพันนา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเสถียร แสนคำ
นายเสถียร แสนคำ

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4

นางสาวอรณี เลื่อยสาด
นางสาวอรณี เลื่อยสาด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวณิชกุล ฤทัย วัฒนาเจริญเลิศ
นางสาวณิชกุล ฤทัย วัฒนาเจริญเลิศ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT

นางสาวณัฐชาดา ลอยดี
นางสาวณัฐชาดา ลอยดี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายสุริยะ วิชุมา
นายสุริยะ วิชุมา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นางนิภาพร พนาสิทธิกุล
นางนิภาพร พนาสิทธิกุล

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางวิมพ์วิภา กะพอ
นางวิมพ์วิภา กะพอ

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายสมคิด ลอพอ
นายสมคิด ลอพอ

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายสุพรรณ แยะแป
นายสุพรรณ แยะแป

ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

นายยอดชาย นุเชอร์
นายยอดชาย นุเชอร์

ตำแหน่ง นักการภารโรง

  • ติดต่อ