ข้อมูลบุคคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวรพัฒน์ มันห้วย
นายวรพัฒน์ มันห้วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

ว่าที่ร้อยโทวิทธวัช ศิริชัยวัฒนกุล
ว่าที่ร้อยโทวิทธวัช ศิริชัยวัฒนกุล

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวพัชราภรณ์ ปิ่นชุม
นางสาวพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

(เคมี)

นางสาววัลยา กองแก้ว
นางสาววัลยา กองแก้ว

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

(ชีววิทยา)

นางสาวนงลักษณ์ สารปิมปา
นางสาวนงลักษณ์ สารปิมปา

ตำแหน่งครู

(เฟิสิกส์)

นางสาววัลลภา เมืองฤทธิ์
นางสาววัลลภา เมืองฤทธิ์

ตำแหน่งครู

(ชีววิทยา)

นางสาวฐิรารัตน์ เกษสระ
นางสาวฐิรารัตน์ เกษสระ

ตำแหน่งครู

(เคมี)

นายศศวัต ทรัพย์เหม
นายศศวัต ทรัพย์เหม

ตำแหน่งครู

(คอมพิวเตอร์)

นายรัตติราช บุญมี
นายรัตติราช บุญมี

ตำแหน่งครู

(คอมพิวเตอร์)

นายนพรัตน์ คำแดง
นายนพรัตน์ คำแดง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

(คอมพิวเตอร์)

นายกวีศิลป์ ลาวจันทร์
นายกวีศิลป์ ลาวจันทร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

(ฟิสิกส์)

  • ติดต่อ