ข้อมูลบุคคลากร

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม
นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางประดับดวง ปานันท์
นางประดับดวง ปานันท์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งรวี ศรีชนะ
นางสาวรุ่งรวี ศรีชนะ

ตำแหน่งครู

นายพัฒนศักดิ์ ตากองแก้ว
นายพัฒนศักดิ์ ตากองแก้ว

ตำแหน่งครู

นางสาวพิชญธิดา สวนใจ
นางสาวพิชญธิดา สวนใจ

ตำแหน่งครู

นายนันทิพัฒน์ พุทธวงศ์
นายนันทิพัฒน์ พุทธวงศ์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายศิวกร ผิวผ่อง
นายศิวกร ผิวผ่อง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายสุรชัย แซ่จาง
นายสุรชัย แซ่จาง

วิทยากรท้องถิ่น

  • ติดต่อ