สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การจัดการเรียนการสอน
วิดีโอ กิจกรรม Active Learning กลุ่มสาระสังคมศึกาา ศาสนา และวัฒนธรรม

วิดีโอ กิจกรรม Active Learning กลุ่มสาร...

โดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 6 ทรัพยากรธรรมช...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 5 ภัยพิบัติทางธ...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 4 สิ่งแวดล้อมทา...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 3 สิ่งแวดล้อมทา...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปล...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 1 แผนที่และเครื...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาสีงคมศึกษา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาสังคมศึกษา 5 (เอกสารประกอบการเรียน)...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 ม.4 (เอกสารประกอ...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาสังคมศึกษา การบริหารจิตและเจริญปัญญ...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

  • ติดต่อ