สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน ของสังคมศึกษา สาระพระพุทธศาสนา

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน ของสังคมศึกษา ส...

โดย นายนววิทย์ โพธิ์กลาง

วิดีโอ กิจกรรม Active Learning กลุ่มสาระสังคมศึกาา ศาสนา และวัฒนธรรม

วิดีโอ กิจกรรม Active Learning กลุ่มสาร...

โดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 6 ทรัพยากรธรรมช...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 5 ภัยพิบัติทางธ...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 4 สิ่งแวดล้อมทา...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 3 สิ่งแวดล้อมทา...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปล...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 1 แผนที่และเครื...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาสีงคมศึกษา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาสังคมศึกษา 5 (เอกสารประกอบการเรียน)...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 ม.4 (เอกสารประกอ...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาสังคมศึกษา การบริหารจิตและเจริญปัญญ...

โดย นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

  • ติดต่อ