คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

1. นายชุมยศ ราหมัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นางญาดาภรณ์ ปั๋งจอมแปง ผู้แทนครู กรรมการ
3. นางวดีลดา เขียวพรม ผู้แทนครู กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ คำอ้าย ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5. นายเหรียญชัย อ้วนคำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. นายอิสรภาพ คารมณ์กุล ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7. พระอาจารย์ ดร.ฐาณี ฐิตวิริโย ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
8. พระครูกันตศีลานุยุติ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
9. นายศรีทน แก้วฝั้น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายศรีดา สันนิถา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายอิ่นแก้ว กันธิยา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นายธนากร วงศ์ษาวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายอมรเทพ ภมรสุจริตกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นายมะนิตร ลำไพเราะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
  • ติดต่อ