ข้อมูลบุคคลากร

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายธีรนนท์ ถนอมทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

(เกษตร)

นายปรัชญา ธิมา

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

(อุตสาหกรรม)

นางสาวจุฑามาศ ขอดแก้ว
นางสาวจุฑามาศ ขอดแก้ว

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(คหกรรม)

นายเจตตริน ละออง

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง-อุตสาหกรรม

(อุตสาหกรรม)

  • ติดต่อ