วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION )

“โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามแนวทางพระราชดำริที่ยั่งยืน”

พันธกิจ ( MISSION)

1. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

2. เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

3. บริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนตามมาตรฐานสากล

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการบริหารของสถานศึกษาและการจัดการศึกษา

6. ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ค่านิยม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการประยุกต์ใช้กระบวนการและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล

3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

5. ภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ

6. โรงเรียนมีการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ สร้างการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

7. โรงเรียนมีการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ตอบสนองเป้าหมายหลักของโครงการ 8 เป้าหมาย

กลยุทธ์ในการนำวิสัยทัศน์ไปสู่ความสำเร็จ

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ มีสุขภาวะที่ดี มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

2) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาการ มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ตามแนวพระราชดำริฯ

3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญสู่กระบวนการทำงานอย่างสร้างสรรค์

2. การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา

1) พัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

2) ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้

3) ใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่างๆ

4) พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายทางการศึกษา

3 การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้

1) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

2) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา รวมถึงการนิเทศติดตาม ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ

ปณิธาน

โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง

เอกลักษณ์

ชนเผ่าเด่น เน้นพอเพียง

อัตลักษณ์

อนุรักษ์ภูมิปัญญา มีมารยาทงาม

ปรัชญา

อาภา อิว ปญฺญา เมว จริยา : ความรู้ดุจอาภา ปัญญาดั่งอาภรณ์

คำขวัญ

เรียนดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำอาชีพ

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน – เหลือง

สีน้ำเงิน หมายถึง ความสงบร่มเย็น

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรื่อง

ตราประจำโรงเรียน

เป็นพระบรมธาตุแสนไหบนใบโพธิ์ ตรงก้านใบโพธิ์มีเลข ๑๗ หมายถึงวันที่สถาปนาโรงเรียน บนดอกกระดังงาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนด้านล่างเป็นแถบโค้งภายในแถบบรรจุชื่อโรงเรียนของโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกกระดังงา

  • ติดต่อ