ประวัติโรงเรียน

School History

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2526 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2526 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียน เวียงแหงวิทยาคม” ซึ่งในขณะนั้นโรงเรียนไม่มีอาคารเรียน ต้องใช้อาคารเรียนของโรงเรียน บ้านกองลม สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2527 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนไม้ชั่วคราวแบบ 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง โดยมี นายอนันต์ ขันฑราช เป็นครูใหญ่คนแรก มีจำนวนนักเรียน 33 คน ครู-อาจารย์รวม 6 คน

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ปี พ.ศ. 2529 ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108 ล จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงาน แบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง ส้วมนักเรียน แบบ 6 ที่นั่ง จำนวน 2 หลัง

ปี พ.ศ. 2530 นายอนันต์ ขันฑราช ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่โรงเรียนดอยเต่าพิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ คือ นายประมวล พุทธานนท์ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างหอถังประปา 1 ถัง บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักนักเรียนแบบ 8 ที่นอน จำนวน 5 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง ระบบไฟฟ้า ปรับปรุงถนนในบริเวณโรงเรียนและขุดสระน้ำโดยได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ปี พ.ศ. 2534 นายประมวล พุทธานนท์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ คือ นายประเสริฐ ละลิบบัณฑิตสกุล ได้รับจัดสรรงบประมาณ ถังเก็บน้ำแบบ ฝ 33 จำนวน 3 ชุด โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง ถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร จานรับสัญญาณดาวเทียมไกลกังวล จำนวน 1 ชุด อาคารเรียน 216 ล จำนวน 1 หลัง รถยนต์บรรทุกเล็ก จำนวน 1 คัน คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร จำนวน 1 ชุด สนามบาสเกตบอลแบบมาตรฐาน จำนวน 1 สนาม และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2540 นายประเสริฐ ละลิบบัณฑิตสกุล ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ คือ นายไพฑูรย์ สารีพันธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงสนามฟุตบอล ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ครุภัณฑ์ห้องสมุด จำนวน 1 ชุด ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 80 ชุด ครุภัณฑ์เพาะเห็ด จำนวน 1 ชุด รถยนต์ตู้บริจาคจากกรมสามัญศึกษา (ปีการศึกษา 2546 ) จำนวน 1 คัน และได้รับจัดสรรห้องเรียนสีเขียว จำนวน 1 ห้อง จากการสนับสนุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ปี พ.ศ. 2546 นายไพฑูรย์ สารีพันธุ์ เกษียณอายุราชการ ผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายบุญเสริญ สุริยา ได้นำโรงเรียนเข้าสู่โครงการโรงเรียนในฝันและพัฒนาโรงเรียน เวียงแหงวิทยาคม จนผ่านการประเมินและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2549 และผ่านการประเมินรับรองให้เป็นโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ปี พ.ศ. 2551 นายบุญเสริญ สุริยา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายไพโรจน์ ศิริ ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุง สวนย่อมและขยายถนนภายในโรงเรียน ปรับปรุงห้องสำนักงานกลางให้เป็นรูปแบบ One Stop Service ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยขึ้น

ปี พ.ศ. 2553 นายไพโรจน์ ศิริ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนไชยปราการ และโรงเรียนขณะนั้นยังไม่มีผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่

ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้ผู้ที่เข้ามารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล จึงดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2554 ได้จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ปี พ.ศ. 2554 นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยมี นายประวัติ พรหมนิล ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 นางสุริยา ชุ่มมะโน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างซุ้มหลังคาทางเดินเท้าระหว่างอาคารเรียน ต่อเติมหลังคากั้นสาดหน้าอาคารเรียน 2 ปรับปรุงหอประชุม ปูกระเบื้องและทาสี จัดทำห้องเรียนคุณภาพโดยการติดตั้งใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนทุกห้อง ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่นเหมาะแก่การเรียนรู้ และใช้ระบบการบริหารสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายประวัติ ผันผาย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้ระดมทรัพยากรเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน และจัดสรรงบประมาณร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ในการจัดหาชื่อยานพาหนะเป็นของโรงเรียน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการศึกษาต่อและการมีงานทำของผู้เรียน

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้ระดมทรัพยากรสร้างถนนรอบอาคาร 212 ล/57ข ได้สร้างลานที่พักนักเรียนหน้าอาคารโรงฝึกงาน สปช.102/26 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทำกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคช่างอุตสาหกรรม ปรับปรุงบ้านพักนักเรียนและรับนักเรียนพักนอน เพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล จัดทำหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แผนการเรียนช่างยนต์ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่ แผนการเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดทำหลักสูตรห้องเรียนอาชีพร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เเผนการเรียน ช่างเชื่อมโลหะ

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมจนถึงปัจจุบัน ได้จัดทำหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ เเผนการเรียนศิลป์การตลาด – เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาด้านโอกาสและคุณภาพการศึกษา (MOU) กับวิทยาลัยอาชีวะ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและความต้องการเรียนของนักเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระมหากรุณาทรงรับโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นโรงเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ภายใต้การบริหารของ นายประพันธ์ บุญวรรณ์

อาคารเอื้องดอย
อาคารเอื้องผาเวียง
อาคารเอื้องผึ้ง
อาคารเอื้องหลวง
อาคารเอื้องเงิน
  • ติดต่อ