ข้อมูลบุคคลากร

ฝ่ายบริหาร

นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร: 095-6854943

Email: [email protected]

นายวารุตม์ วิรัศมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะชำนาญการ

เบอร์โทร: 061-4515888

Email: [email protected]

นางวดีลดา เขียวพรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร: 086-1181929

Email: [email protected]

นางสหนันท์ ปัญญา

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายสมจิตร บุญประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายปรัชญา ธิมา

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวภัทร์พิชชา กูลนาม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

  • ติดต่อ