ข้อมูลบุคคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอัจฉรา ตราเทพ
นางสาวอัจฉรา ตราเทพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายสมจิตร บุญประเสริฐ
นายสมจิตร บุญประเสริฐ

วิทยฐานะชำนาญการ

นางสหนันท์ ปัญญา
นางสหนันท์ ปัญญา

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสุบิล วงค์สอง
นายสุบิล วงค์สอง

วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาววราภัสร์ ทองสุข
นางสาววราภัสร์ ทองสุข

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายชุณหวิทย์ มงคล
นายชุณหวิทย์ มงคล

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายสิทธิโชค ชูแก้ว
นายสิทธิโชค ชูแก้ว

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวฉัตรชนก สุทธหลวง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  • ติดต่อ