โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ปี 2566

ข้อมูลสาธารณะ ปี 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
01-โครงสร้าง 02-ข้อมูลผู้บริหาร 03-อำนาจหน้าที่ 04-แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน 05-ข้อมูลการติดต่อ
06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.1 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 2.2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545 2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕๕๓ ) 2.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-ฉ.4
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.1 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 3.2 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553 3.3 พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวง 2562
4.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.1 พรบ.ข้าราชการครู 2547 4.2 พรบ.ข้าราชการครู 2547 (ฉ2) 4.3 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553 4.4 พรบ.ข้าราชการครู 2547 (ฉ4)
5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
6.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545
7.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2540
8.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561
12. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
13. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
14. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554
15. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
16. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
17. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560
18. คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555
19. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
20. แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
21.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
21.1 การพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 21.2 การลงโทษนักเรียน นักศึกษา 21.3 ประกาศกระทรวง มาตรการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา เดินทางไกล เข้าค่าย
22. กฎ ก.ค.ศ.
22.1 กฎ ก.ค.ศ. กรณีความผิดปรากฎชัดแจ้ง 2549 22.2 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 22.3 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550 22.4 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553 22.5 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 22.6 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 22.7 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555 22.8 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
23.ระเบียบ ก.ค.ศ.
23.1 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 23.2 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 23.3 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 23.4 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
24. พรก. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉ5 2561
25. กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับทุจริต
25.1 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 25.2 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 25.3 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
26. พระราชบัญญัติความรับผิดชอบความละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
27. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
28. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
07-ข่าวประชาสัมพันธ์ 08-Q&A 09-Social Network 010-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน
011-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 012-รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 013-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 015-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 016-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 017-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
019-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ 020-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 021-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 022-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
023-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 024-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
025-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เกณฑ์การคำนวณอัตรากำลัง การย้ายผู้บริหาร 2566 เกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ตำแหน่งครู-สังกัด-สพฐ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
25.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติ คู่มือสอบครูผู้ช่วย-2566-ปรับปรุง เกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติ
25.3 การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน คู่มือการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพออนไลน์ ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม
25.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลปฏิบัติงานบุคลากร แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
25.5 การสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและมาสาย การดำเนินทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 2565 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ
026-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
027-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 028-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 029-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 030-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย (No Gift Policy)
031-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 032-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 033-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 034-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 035-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 036-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 037-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 038-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
040-การขับเคลื่อนจริยธรรม 041-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 042-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 043-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ติดต่อ