โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ปี 2563

ข้อมูลสาธารณะ ปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
01-โครงสร้าง 02-ข้อมูลผู้บริหาร 03-อำนาจหน้าที่ 04-แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน 05-ข้อมูลการติดต่อ
06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 - พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 - กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - การขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า - การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการธุจริตและประพฤติมิชอบ

- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 - ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
07-ข่าวประชาสัมพันธ์ 08-Q&A 09-Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน
010-แผนดำเนินงานประจำปี 2563 011-รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 012-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 015-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 016-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
018-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 019-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 020-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 021-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 023-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 024-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 026-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- คุรุสภา_หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู - ว 27 กคศ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งชขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ - ว 24 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (1) - ว 24 กคศ. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - ว 9 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต - ว 8 หลักเกณฑ์ และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น - ว 7 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต - ว 7 กคศ. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู - ว 5 กคศ. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
028-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
029-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 030-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 031-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 032-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 033-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
034-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 035-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 036-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 037-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 038-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 039-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 040-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 041-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 043-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ติดต่อ