วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการเรียนการสอน

Footbraille" (Smart Eco-Friendly Footpath)

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม, ครูณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “Footbraille” (Smart Eco-Friendly Footpath)เจ้าของผลงาน นางสาวครองขวัญ อภิบูลย์ และ นางสาวปิยนันท์ หวังกิจเกษตรครูที่ปรึกษา นางสาวพัชราภรณ์ ปิ่นชุม และ นายณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์พ.ศ. 2565
  • ติดต่อ