ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปี 2565

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปี 2565

วันที่ 19-22 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปี 2565 ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โดยมี นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นประธานการประเมินฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมิน จากโรงเรียนต่าง ๆ  ที่ร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปี 2565 ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินดังนี้

1. นางสุจินตา  คำเงิน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. ชม. 3 กรรมการ

2. นางสาวพัชรินทร์  เจริญบุญญากุล

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รร.บ้านเปียงหลวง สพป. ชม. 3

3. นายมนัส ชัยก๋า

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. ชม. 

4. นางสาวสุมาลี เกตุวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ 

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. ชม.

5. นายวรพล สุนันต๊ะ

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. ชม.

6. นายทองเยี่ยม  แก้วโพธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. ชม.

7. นางสาวภาณชนก  นภาพร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. ชม.

8. นางสาวศิริพร  แก้วใจมา

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. ชม.

9. นายวัฒนศักดิ์  อัศจรรย์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. ชม.

10. นางสาวชิดชนก แก้วมณี

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. ชม.

11. นางรุ่งนภา  ฟูธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. ชม.

12. นางกรรณิการ์  สรรพสุข

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. ชม.

13. นางสาวนพมาศ  แสนสุวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. ชม.

14. นางสาวธัญลักษณ์  ชัยทรัพย์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. ชม.

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้

  • ติดต่อ