ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566 ภาคเหนือ

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566 ภาคเหนือ

วันที่ 4 มีนาคม 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นายวิทวัส ยะมัง ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566 ภาคเหนือ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างโครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect OBEC Scholarships) เป็นการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับ CATS Global Schools ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ