ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
สอบวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนประจำปีการศึกษา 2565 การสอบดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ