ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 1 และปีที่​ 4 ประจำปีการศึกษา​ 2566

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 1 และปีที่​ 4 ประจำปีการศึกษา​ 2566

 

คลิ๊ก !!อ่าน ประกาศรับสมัครนักเรียน 

 

1. แผนการรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนทั้งสิ้น 200 คน
แผนการเรียนที่รับสมัคร ประกอบด้วย 3 แผนดังนี้
1) แผนการเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี(SMT) จํานวน 40 คน
2) แผนการเรียนเตรียมภาษาต่างประเทศ จํานวน 80 คน
3) แผนการเรียนเตรียมศิลป์ทั่วไป จํานวน 80 คน

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนทั้งสิ้น 280 คน 
             แผนการเรียนที่รับสมัคร ประกอบด้วย 2 หลักสูตร 5 แผนดังนี้
                 1. หลักสูตรสามัญ
                     1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์- เทคโนโลยี (SMT)  จํานวน 40 คน
                     2) แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ - สังคม จํานวน 80 คน
                     3) แผนการเรียนภาษาจีนธุรกิจ จํานวน 80 คน

                 2. หลักสูตรห้องเรียนอาชีพ (ทวิศึกษา)
                    1) แผนการเรียนทวิศึกษา-คหกรรมศาสตร์ จํานวน 40 คน (จัดการเรียนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่)
                    2) แผนการเรียนทวิศึกษา-ช่างไฟฟ้ากําลัง จํานวน 40 คน (จัดการเรียนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
       2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

            1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า
            2) ไม่จํากัดอายุ
            3) เป็นโสด


      2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
               1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า
               2) ไม่จํากัดอายุ
               3) เป็นโสด

การรับสมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รับสมัคร วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียน วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม Facebook: โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ว.ค.
มอบตัวและรายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
      รับสมัคร (รอบที่ 1) วันที่ 30 มกราคม 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
      รับสมัคร (รอบที่ 2) วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
      สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
      ประกาศรายชื่อนักเรียน วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม Facebook: โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ว.ค.
      มอบตัวและรายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

2) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น
     รับสมัคร (รอบที่ 1) วันที่ 30 มกราคม 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
     รับสมัคร (รอบที่ 2) วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
     สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
     ประกาศรายชื่อนักเรียน วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม Facebook: โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ว.ค.
     มอบตัวและรายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ติดต่อ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 053-477053  Facebook: โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ว.ค.  เว็บไซต์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

 

  • ติดต่อ