ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และคุณครูที่ได้รับรางวัล “ดีเด่น” สมพ. ชม. เนื่องนชในวันครูแห่งชาติ

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และคุณครูที่ได้รับรางวัล “ดีเด่น” สมพ. ชม. เนื่องนชในวันครูแห่งชาติ

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และคุณครูที่ได้รับรางวัล “ดีเด่น” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2566 ดังนี้

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดีเด่น
นายประพันธ์ บุญวรรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดีเด่น
นางวดีลดา เขียวพรม
ครูผู้สอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสหนันท์ ปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวจำลองลักษณ์ มหาวรรณา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายวรพัฒน์ มันห้วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี)
นายเกรียงไกร ปู่ยี่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายสิทธิพล นันตา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายรัฐพล ศรีชัยวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวณัฐฐิณี คำแสน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวบุษบา กูเชอ
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายณัฐพัชร์ วงศ์รักษ์
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ