ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “Day Camp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และมอบเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ 2565

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
กิจกรรม “Day Camp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และมอบเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ 2565

*** กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ***
ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “Day Camp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และมอบเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565” ซึ่งเป็นการฝึกกระบวนการในการทำงาน เพื่อพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ โดยในการฝึกจะต้องได้รับการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพและครบถ้วนทั้ง ๖ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจ และคุณธรรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน

  • ติดต่อ