ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 พ.ค. 2567|โดย หฤทัย วัฒนเจริญเลิศ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ในรูปแบบ On-Site เพื่อติดตามมาตรการการเปิดภาคเรียน การจัดการศึกษาให้เกิดความปลอดภัย เกิดคุณภาพ

สร้างโอกาสทางการศึกษา และมีประสิทธิภาพ โดยมี นางธัญสุตา อุดมศิลป์ทรัพย์ (ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ)

นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) คณะตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ