ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 9 พ.ค. 2567|โดย หฤทัย วัฒนเจริญเลิศ
งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมเรียนรู้ด้านการปรับตัวและการอยู่ร่วมกันในสังคม และแนะนำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ณ หอประชุมเอื้องดอย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ