ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬา-กรีฑาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
กีฬา-กรีฑาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565

*** กีฬา-กรีฑาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ***
วันที่ 5-8 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมจัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี กล้าแสดงออก และปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากนายถนอม กุยแก้ว นายอำเภอเวียงแหง เป็นประธานในการเปิดงาน และนายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ