ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมประเมิน ITA

วันที่ 17 ก.ค. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมประเมิน ITA

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมประเมิน ITA

คลิ๊กลิ้งค์ Google Form เพื่อประเมิน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR8CQkV-VyfmbdU8vA_5EsreGXQwqjKNtuyPvlonYiQXZUkA/closedform

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา ในรอบปี พ.ศ. 2566
รวมไปถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางใดทางหนึ่งหรือได้รับผลกระทบ จากการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

  • ติดต่อ