ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 11 ก.ค. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นางวดีลดา เขียวพรม และนายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำคณะผู้กำกับลูกเสือเข้ารับการประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องลูกเสือโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินดังนี้


1. นายณัฏฐยศ ป่าหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธีรธัช กษมาโชคนภาพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ กุศล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ กรรมการ
4. นางพีรญา วิกาหะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
5.นายทวีศักดิ์ อินทร์กัณฑ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
6.นางสาวรัชนีกร เส็งชา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ