ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารและครูเข้าศึกษาดูงาน โครงการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
คณะผู้บริหารและครูเข้าศึกษาดูงาน โครงการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมนำคณะผู้บริหารและครูเข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารและครูได้ทำความเข้าใจ เรื่องความเป็นมา แนวคิดและหลักการทรงงาน แผน กพด.การประเมินและตัวชี้วัด ตลอดจนการนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน โดยได้รับการต้อนรับ และความรู้เป็นอย่างดี

  • ติดต่อ