ข่าวประชาสัมพันธ์

wksc news

คณะผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
คณะผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำคณะผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ผู้บริหารและครูได้ทำความเข้าใจ เรื่องความเป็นมา แนวคิดและหลักการทรงงาน แผน กพด.การประเมินและตัวชี้วัด ตลอดจนการนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน โดยได้รับเกียรติจากพันเอกหญิง ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนายจตุพร ตันติสุนทร เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ส่วนโครง การในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเป็นวิทยากร

  • ติดต่อ