กิจกรรมภายในโรงเรียน
Activities within the school

กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย และสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทย และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ณ หอประชุมเอื้องดอย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ