กิจกรรมภายในโรงเรียน
Activities within the school

ประเพณียี่เป็ง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมประเพณียี่เป็ง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมในโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

มีการจัดทำซุ้มประตูป่า เดินขบวนมายังสระน้ำในโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมการลอยกระทง ซึ่งแต่ละห้องเรียนได้นำกระทงที่ร่วมกันทำมาลอยพร้อมด้วยครูที่ปรึกษาประจำชั้น 

 

ภาพโดย: นางสาวพัชราภา วิริยะตานนท์ ปริมิททร์ ทัศนีย์ทอง (เพจภาพจำว.ค.)

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ