กิจกรรมภายในโรงเรียน

ร้อง เรียน เล่น ณ ลานเพลิน โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมการเล่นดนตรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี ครูธรรมรักษ์ สร้อยทอง 

ฝึกทักษะการร้อง การเล่นวงดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ซึ่งจัดกิจกรรมในช่วงเวลาพักกลางวัน 12.00 น. - 13.00น. ณ ลานเพลิน (ลานกิจกรรมโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม)

#กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ