เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง

นางสาวภัทราภา แสนพันนา

ตำแหน่ง ครูธุรการ

นางสาวอรณี เลื่อยสาด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวพัชราภา วิริยะตานนท์

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

นายเสถียร แสนคำ

ตำแหน่ง ช่างไฟ

นายยอดชาย นุเชอร์

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายสมคิด ลอพอ

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางนิภาพร พนาสิทธิกุล

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายสุริยะ วิชุมา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายสุพรรณ แยะแป

ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์