กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวรากรณ์ อรวิบูลย์ศิริ

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายนฤชา วิริยะ

ตำแหน่ง ครู


นายสิทธิพล นันตา

ตำแหน่ง ครู


นางสาวลักษิกา ศรีไม้

ตำแหน่ง ครู