กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นางสาววัลยา กองแก้ว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเกรียงไกร ปู่ยี่

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


นางสาวหอมไกร จันทคุปต์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


นางสาวพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ ร.ท. วิทธวัช ศิริชัยวัฒนกุล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะชำนาญการ


นายวรพัฒน์ มันห้วย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะชำนาญการ

นางปุญญาพร ประทุม

ตำแหน่ง ครู


นายณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์

ตำแหน่ง ครู


นางสาวนงลักษณ์ สารปิมปา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาววัลลภา เมืองฤทธิ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย