กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวภัทร์พิชชา กูลนาม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสนิท พลเยี่ยม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวกีรฎิยา กันทะนัน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวจำลองลักษณ์ มหาวรรณา

ตำแหน่ง ครู