กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางประดับดวง ปานันท์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายรัฐพล ศรีชัยวงศ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะชำนาญการ


นางสาวกัญชนา สุเป็ง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะชำนาญการ


นายพัฒนศักดิ์ ตากองแก้ว

ตำแหน่ง ครู


นายวิทวัส ยะมัง

ตำแหน่ง ครู


นางสาวพัชริดา นันทะเสน

ตำแหน่ง ครู


นางสาวพิชญธิดา สวนใจ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นายสุรชัย แซ่จาง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง