กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สิบโทนิกร อ้ายกาศ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวบุษกร กูเซอ

ตำแหน่ง ครู

นายสมชาย มีสันเทียะ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


นายเจตตริน ละออง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง