นายประพันธ์ บุญวรรณ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

นางวดีลดา เขียวพรม

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

นางฤทัยปรียา เมฆอรุณ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ