ค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา2559

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมแก่ลูกเสือ - เนตรนารี ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โดยมีนายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นประธานในพิธี

อัพเดทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ดูข่าวอื่นๆ